Човекът, който иска да ме упълномощи, не може да се яви пред нотариус.

Ако желаете да заверите подписа си върху документ (пълномощно, декларация, образец от подпис и др.), следва лично да се явите с личната си карта пред нотариус.

Ако лицето, чийто подпис трябва да се завери, е неподвижно или тежко болно, трябва да си запишете час за посещение на адрес. На уговорените дата и час трябва да осигурите за своя сметка транспорт до посочения адрес.

Лицето, което се подписва трябва да носи в себе си личната си карта и да бъде запознато предварително с пълното пълното съдържание на документите, които подписва, да желае да ги подпише и да разбира какво подписва.

Предварително трябва да запознаете нотариуса с диагнозата и здравословното състояние на лицето, както и да се представи епикриза и/или решение на ТЕЛК. Ако лицето употребява лекарства с опияняващ ефект, заверката не може да се извърши.

Лицето се подписва на документа в присъствието и пред нотариуса.

Ако подписът на лицето не е положен лично от него и нотариусът не го е видял, нотариалната заверка е нищожна, не поражда никакви последствия и купувачът може да претърпи вреди.