Дарение на недвижим имот

Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи, например: родители и деца или внуци, братя и сестри или дарение на племенници. Възможни са и сделки за дарение между лица извън посочените в чл.47 ал.І букви “а” и “б”от Закона за местните данъци и такси.

Необходимите документи за дарение са като посочените при продажби. Освен тях пред нотариус се представят и документите, доказващи сключения брак или съответната роднинска връзка: удостоверения за раждане.

Моля, имайте предвид, че има разлика между дарение на имот и прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Дарението винаги е безвъзмездно, а при прехвърлянето срещу гледане и/или издръка получавате нещо в замяна. Формата на нотариалните актове и последиците от тях са различни.

Такси при дарение:

При извършване на нотариалния акт за дарение се заплащат, изчислени върху данъчната оценка, данъци и такси по три различни сметки:

  1. по сметка на Данъчната служба, където се намира имота, като следва да имате предвид, че тази информация важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.
    • – 0% при дарение между съпрузи или роднини по права линия /родители, деца, внуци/ чл.47 ал.І буква “а” от Закона за местните данъци и такси
    • – 0,7% при дарение между братя и сестри и техните деца – чл.47 ал.І т.1 от Закона за местните данъци и такси.
    • – 5% при дарение между други лица /извън посочените по-горе/
  2. 1/1000 по сметка на Агенцията по вписвания, съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси, независимо в чия полза е дарението
  3. нотариална такса, която се изчислява по Тарифа – таблица по т.8, приета и обнародвана в Държавен вестник бр. 95/1998г, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Калкулатор на такси