Заверка на преписи от документи

Когато желаете да заверите препис от документ, тоест да се удостовери, че оригиналът е идентичен с представеното копие, пред нотариус трябва да представите оригиналния документ и копие от него.

Не е допустимо да се заверяват преписи от лични карти, паспорти, шофьорски книжки, други документи за самоличност, скици и друг картографски материал. Така описаните документи важат само издадени от компетентния държавен орган.

Таксите за заверка на преписи от документи се изчисляват по точка 6 от Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.