18.03.2014 Нови правила за заверка в чужбина на пълномощно за разпореждане с недв.имот

В последния НОТАРИАЛЕН БЮЛЕТИН, издание на Нотариалната камара на Р България е публикувана статия на проф.Николай Натов „Относно заверено в чужбина пълномощно за разпореждане с недвижими имоти в България“. Текстът е датиран 19.02.2014г. Изданието е от март 2014г.

Макар че не споделям становището на професора и тълкуванието на чл.45 от Кодекса на МЧП, ще прилагам в практиката си неговото мнение, до обявяване на съдебна практика с обратно становище.

Следователно при разпореждане с недвижим имот, ако пълномощното се подписва пред нотариус в чужбина, чуждият нотариус следва да извърши удостоверяване на подпис и отделно удостоверяване на съдържанието на пълномощното, след което се поставя Апостил.

Упълномощеното лице следва да предостави на нотариуса и самия закон, който урежда дейността на чуждия нотариус, така че да се вижда, че той има същите правомощия, каквито има и български нотариус.

Ако не могат да се изпълнят всички тези изисквания едновременно, удостоверяването следва да се извършва пред български консул.