30.01.2013 Изменение на Закона за устройство на територията

На 26.11.2012г. влезе в сила изменение на Закона за устройство на територията. Въведе се краен срок /26.11.2013г./ за подаване на молби за узаконяване на строежи, извършени в срокове и при условия, подробно описани в параграф 127 от ПЗР на ЗИДЗУТ /26.11.2012г./ във връзка с параграф 184 от ПЗРЗИДЗУТ от 22 юли 2003г.