13.01.2017 Изменения в Държавен вестник от 30.12.2016г. на ТЗ, ЗТР и ЗННД

Съгласно измененията в Държавен вестник от 30.12.2016г. на Търговски закон, Закон за търговския регистър и Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО е задължително при:
1. Договор за продажба на предприятие /чл.15 от ТЗ/
2. Протокол с решение на Общо събрание на съдружници в ООД
А. При смяна на управител на дружество с ограничена отговорност
Б. При решения за увеличаване или намаляване на капитала
В. Приемане или изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дялове на нов член
Г. При вземането на решения за разпореждане с имоти на ООД.
Решенията на общите събрания на съдружниците в тези случаи са действителни само след нотариално удостоверяване на подписи и съдържание едновременно.