18.07.2011 Кадастрална карта за район „Витоша“ и район „Панчарево“

От 2011г. в по-голямата част на район „Витоша” за сделки с недвижими имоти е необходима скица/схема с идентификатор от АГКК. За части от район „Панчарево” също има влязла в сила кадастрална карта и са необходими скици/схеми с идентификатори.