13.01.2017 Нотариална заверка на документи

След измененията от 30.12.2016г. в Закона за търговския регистър, както и в Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите /от 13 април 2016г./ и за да се изпълняват бързо и качествено новите изисквания, моля, предварително изпращайте по електронна поща на нотариуса проектите на документи, които подписвате като текстови файл, а не като снимка.

Считано от 13 април 2016г. в система Единство на Нотариалната камара всеки нотариус е длъжен в различни отделни модули да изпраща в текстови формат текстовете на пълномощни, договори, заявления, декларации и други. В система Единство са създадени отделни модули за банки /Служители на банки да могат да проверят пълномощни/, за Търговски регистър / Длъжностните лица по вписванията да могат да правят проверки за автентичност/, за Особени залози /Проверката може да се извършва от съответните длъжности лица/.