20.06.2012 Относно новия Семеен кодекс

На 01.10.2009г. влезе в сила нов Семеен кодекс на Република България, в който за първи път се уреди възможността за сключване на брачни договори /включително и за заверени бракове/, както и възможност съпрузите да избират режим на разделност на имущество, което става с декларация, подписана от двамата съпрузи лично пред нотариус.

До тогава СК познаваше само режим на съпружеска имуществена общност, като всичко придобито по време на брака, дори на името само на един от съпрузите, ако е направено със семейни средства, ставаше по силата на законовата презумция съпружеска общност.

Сключените брачни договори подлежат на вписване в Брачен регистър към Агенция по вписавнията. Когато с брачен договор се прехвърля имот, тогава договорът подлежи на вписване и в Имотен регистър на Агенция по вписванията.

При подписването на декларация за разделност на имущество или брачен договор, съпрузите са задължени незабавно да занесат в общината, където са сключили брак удостоверение от нотариуса. На основание това удостоверение общинските служители служебно регистрират промяната в режима на брачни отношения в Брачен регистър към Агенция по вписванията.

И новият СК обаче не допусна промени в наследяването. И сега в България не е възможно, както в Германия например, като сключите брачен договор да уговорите и кой съпруг какво наследява от имуществото на другия.

Допълнителна информация може да видите и тук