Кои документи подлежат на вписване в имотен регистър?

Освен нотариалните актове, примери за такива документи са: брачни договори с предмет недвижими имоти, договор за наем /за срок над една година/, договор за учредяване право на преминаване, на прокарване на кабели, отклонения от мрежи, сервитут, декларации за отказ от право на ползване, законни ипотеки, обявени саморъчни завещания, на които е издаден препис от нотариус и др.

Член 112 от Закона за собствеността подробно урежда кои актове подлежат на вписване. Въпросът е уреден и в Закона за кадастър и имотен регистър и в Правилника за вписванията.