Какво е материален интерес?

Документ, с който се гарантира плащането/получаването на определена сума, се таксува като документ с материален интерес. Материалният интерес е в размер на посочената дължима сума.

Пример за такива документи са: всички видове нотариални актове, молби за вписване или заличаване на ипотеки, договори за наем, договори за заем, договори за продажба, включително на МПС, предприятие или други движими и недвижими вещи, констативни протоколи за съхранение на сума от нотариуса, записи на заповед и всички други документи, в които се гарантира предаването/получаването на някаква сума или вещ.

Когато даден документ има материален интерес, този материален интерес се използва при изчисляване на размера на таксите. Неустойките не влизат в размера на материалния интерес.

ВАЖНО: При определяне на размера на материалния интерес на нотариален акт за покупко – продажба се взимат предвид и данъчната оценка, и продажната цена. В този случай материалният интерес е равен на по-високата от двете суми (данъчната оценка или продажната цена).

При нотариални актове за замяна материалният интерес е в размер на стойността на по-скъпия имот.

При нотариалните актове за дарение и при констативните нотариални актове материалният интерес е в размер на данъчната оценка.

При учредяване и заличаване на ипотека материалният интерес е в размер на отпуснатия заем или кредит.