Какво е нотариална заверка на подпис?

Нотариусът поставя печат на документа, който удостоверява, че именно това лице, с тази лична карта, се е подписало на документа. Лицето, което подписва документа трябва да се яви лично пред нотариуса и да представи свой валиден документ за самоличност.

Ако се подписва управител или изпълнителен директор на дружество: трябва да се представи на нотариуса и удостоверение за актуално състояние, от което се вижда, че той е лицето, което има право да се подписва от името на дружеството.

Ако на документа се подписва лице, което не говори български език: лицето трябва да бъде придружено от преводач, който също подписва Декларация за преводач в края на документа, че е превел вярно и точно текста. Подписът на преводача е необходим, независимо дали документът е двуезичен.

Таксата за нотариалната заверка на подпис на документ без материален интерес се изчислява по точка 5 от тарифата; за документ с материален интерес се изчислява по точка 10 от тарифата (за двустранни изявления- например договори) или по точка 12 от тарифата (за едностранни изявления- например разписки, молби за заличаване на ипотеки, записи на заповед).

СЪВЕТ: Четете внимателно документите, които подписвате! Не упълномощавайте хора, които не познавате или на които нямате достатъчно доверие. Пълномощното е документ, който се подписва само от страната, която го издава, тоест упълномощеният не поема задължение да свърши възложеното. За да уредите тези отношение Ви е необходим допълнителен договор, подписан от двете страни.