Нотариални покани

В случай, че желаете да приканите някого да извърши нещо, да ви плати дължима сума, да ви предаде владение на имот, да изкупи ваша идеална част от съсобствен имот, можете да съставите писмена покана до него, като подробно и точно посочите адреса му за връчване.

Поканата се представя пред нотариуса в три или четири еднообразни екземпляра. Нотариусът извършва връчването на поканата лично или по-често чрез призовкар. След връчването ви издава заверен препис от поканата с щемпел, на който е отбелязано кое лице е получило документа.