Учредяване / Запазване право на ползване

Всеки собственик на имот може да учреди право на ползване върху имот на трето лице (или части от имот). Правото на ползване може да бъде пожизнено или за определен срок, възмездно или безвъзмездно.

При всички сделки на разпореждане с недвижим имот (продажба или дарение например) е възможно лицето, което се разпорежда с имота, да си запази пожизнено или за определен срок правото на ползване върху имота или реални или идеални части от него.

Ползувателят (човекът, който притежава правото на ползване) е данъчно задължен и заплаща данъците и таксите по ползването на имота (включително ток, вода, парно, партидите могат да бъдат на негово име), той го застрахова и стопанисва с грижата на добър стопанин. Но така също ползувателят има право да получава наемите или други плодове от имота.