Нотариални услуги

Предупреждение: Така поднесената в тази страница информация не е изчерпателна, всеки конкретен казус изисква специално внимание и преценка. Консултирайте се с адвокат или с нотариус!

Продажба на недвижим имот

Това са най-често извършваните сделки с недвижими имоти. Необходимо е продавачът да представи пред нотариуса в оригинал всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава. Сделките […]

Вижте повече »

Дарение на недвижим имот

Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи, например: родители и деца или внуци, братя и […]

Вижте повече »

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане, или в изпълнение на задължение, или вместо плащане – това са специални позволени от закона хипотези, които се нуждаят от допълнително […]

Вижте повече »

Продажба на МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на […]

Вижте повече »

Пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис

За нотариално удостоверяване на подписи върху предварително изготвен документ, можете да звъннете и да се явите в нотариалната кантора всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9,00ч. до 18,00ч., […]

Вижте повече »

Заверка на преписи от документи

Когато желаете да заверите препис от документ, тоест да се удостовери, че оригиналът е идентичен с представеното копие, пред нотариус трябва да представите оригиналния документ и копие от него. Не […]

Вижте повече »

Нотариални покани

В случай, че желаете да приканите някого да извърши нещо, да ви плати дължима сума, да ви предаде владение на имот, да изкупи ваша идеална част от съсобствен имот, можете […]

Вижте повече »

Завещания

Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието. Не прехвърлят собственост към датата на съставяне на завещанието, а след смъртта на лицето. Важат за имуществото, което лицето притежава към […]

Вижте повече »